figshare
Browse
pone.0244852.s016.docx (13.92 kB)
Download file

The Number and cumulative LOS of COVID-19 cases.

Download (13.92 kB)
journal contribution
posted on 2020-12-31, 20:53 authored by Jung-ho Shin, Daisuke Takada, Tetsuji Morishita, Hueiru Lin, Seiko Bun, Emi Teraoka, Takuya Okuno, Hisashi Itoshima, Hiroyuki Nagano, Kenji Kishimoto, Hiromi Segawa, Yuka Asami, Takuya Higuchi, Kenta Minato, Susumu Kunisawa, Yuichi Imanaka

(DOCX)

History