Jingjin Dai

Jingjin's public data

Thumbnail
S figure 2
2020-03-26T09:54:51Z
Thumbnail
S table1 table2
2020-03-26T09:35:22Z
Thumbnail
SFig2
2020-02-01T05:55:07Z
Thumbnail
Stable1
2020-02-01T05:42:53Z
Thumbnail
SFig3
2020-02-01T05:37:14Z
Thumbnail
SFig1.tif
2020-02-01T05:30:24Z