figshare
Browse

Grzegorz Michalski

Other economics not elsewhere classified

Wroclaw, Poland

Polish economist, researcher at the School of Management, Computer Science and Finance at Wroclaw University of Economics. His main area of research are Business Finance and Financial Liquidity Management. Grzegorz Marek Michalski is a professor of finance. Much of his research is aimed at understanding the determinants and dynamics of financial corporate liquidity. In his research, he has examined the firm value and cost of capital results of corporate liquidity management policies and resultts of demand for liquidity by firms. He has also investigated the effects of corporate liquidity on portfolio choice and corporate current assets decisions. Currently, Grzegorz Marek Michalski is studying the liquidity decisions made by nonprofit organizations. Grzegorz Marek Michalski also studies current business investment in accounts payable, inventories and operating cash. Recent grants and projects examine the effect of liquidity constraints on nonprofit organizations and forprofit small enterpises decisions to level of current assets investments, and on whether or not to use such information on cost of capital level and results on business valuation results. In ongoing work, he studies the unique risk characteristics of business organization capital, and documents the high expected returns which enterprises heavily invested in organization capital earn. Grzegorz Marek Michalski work has been published in ISI academic journals such as the Romanian Journal of Economic Forecasting, the Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, and the Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika. His research has earned Wroclaw University of Economics Rector prizes for distinguished publication and research activity. Grzegorz M. Michalski is an author of over 80 papers and 10 books. He is part of Editorial Boards in many international journals: Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000,[1] Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574,[2] Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN: 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) [3] International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009,[4] International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869,[5] Business and Economics Research Journal (BERJ) ISSN: 1309-2448,[6] Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (od 2010 do 2011),[7] International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 - 1737 (od 2010 do 2011).[8] He holds MA and Ph.D. degrees from the Wroclaw University of Economics Works Grzegorz M. Michalski is widely quoted in Polish and Eastern European literature on the subject of Liquidity Management.[9] Financial Liquidity Management Michalski, Grzegorz M. (2005). Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises (Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach in Polish). Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN. ISBN 83-01-14346-0. [10] Michalski, Grzegorz M. (2004). Value of Liquidity in Current Financial Management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami in Polish). Warsaw: CeDeWu. ISBN 83-87885-53-3. [11] Michalski, Grzegorz M. (2010). Strategic Liquidity Management (Strategiczne zarządzanie płynnością finansową in Polish). Warsaw: CeDeWu. ISBN 978-83-7556-167-8. [12] Michalski, Grzegorz M. (2004). Short-Run Capital Management (Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem in Polish) (with Wiesław Pluta). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 83-7387-406-2. [13] Business Finance Michalski, Grzegorz M. (2004). Encyclopaedia of Financial Management (Leksykon zarządzania finansami in Polish). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 83-7387-276-0. [14] Michalski, Grzegorz M. (2009). Business Financial Strategies (Strategie finansowe przedsiębiorstw in Polish). Gdansk: ODDK. ISBN 978-83-7426-567-6. Michalski, Grzegorz M. (2010). Introduction to Business Financial Management (Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa in Polish). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 978-83-255-1509-6.[15] Michalski, Grzegorz M. (2004). Fundamentals of Business Finance (Podstawy finansów przedsiębiorstw in Polish). Wroclaw: WSZ EDUKACJA. ISBN 83-87708-66-6. Michalski, Grzegorz M. (2007). Financial Performance of Microfirm (Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm in Polish) (with Katarzyna Prędkiewicz). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN ISBN 978-83-7483-885-6. [16] Financial Analysis Michalski, Grzegorz M. (2009). Financial Statement Analysis (Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych in Polish). Gdansk: ODDK. ISBN 978-83-7426-509-6.,

Publications

 • 2012 Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, ZESZYTY NAUKOWE NR 690, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51, ISSN: ISSN 1640-6818, Szczecin 2012, s. 203-210
 • Polish firms current assets management and risk sensitivity, MICHALSKI, Grzegorz, [w:] Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, Trends of development in the insurance 2012, Anna MAJTÁNOVÁ (red.); Vydavateľstvo EKONÓM 2012; Bratislava; ISBN 978-80-225-3428-4; s. [oraz: wydanie drugie poprawione:] Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish firms case, (Grzegorz Michalski), Quantitative Methods in Economics, Vydavatelstvo EKONOM, ISBN978-80-225-3426-0, Bratislava 2012, s. 141-160.
 • 2012 Optimalization of liquidity strategy, Grzegorz Michalski, GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS, vol 7, nr 1, 2012, The Institute for Business and Finance Research, Honolulu, USA, January 3-6, 2012, ISSN 1931-0285 CD, ISSN 1941-9589 online ( http://www.theibfr.com/proceedings.htm ), pp. 136-141.
 • 2011 Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova [red.], Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 2011, ISBN: 978-80-248-2494-9, s. 258-270
 • 2011 Cash and operating cycle influence on nonprofit organizations efficiency, Grzegorz Michalski, Dilemmas of Corporate Management, ISSN 1640-6818, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 688, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 49, Szczecin 2011, ss. 87-104.
 • 2011 Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), /in:/ D. Zarzecki /ed./, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011
 • 2011 Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁWIU NR 172, Wrocław 2011, p. 172-183. in: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki: finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, ISBN:978-83-7695-160-7.
 • 2011 Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), 2011, ISSN 2249-0191, p. 67-78. [wznowienie, z uwzględnieniem poprawek] Post-Crisis Influence On Cost Of Money And Intrinsic Liquidity Value In Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization Vol. 8, No 1, 2011, pp. 41 – 56.
 • 2011 Intrinsic liquidity value for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1012–1019, ISSN 1842-3191.
 • 2011 Optimal strategy of liquidity financing for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1002–1011, ISSN 1842-3191.
 • 2011 Operating Cycle and Nonprofit Organizations Efficiency, [G. Michalski, autorstwo 100%], JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS, 2011, vol. 3, nr 3, issn 2066-0855, ss. 584-599.
 • 2011 Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, STATISTIKA – STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61. {Grzegorz Marek Michalski jest autorem 60% tej publikacji}
 • 2011 Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Ekonometria 30, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142.
 • 2011 Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] D. Zarzecki [red.], Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 37; Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011
 • 2010 Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo (Influence of net workong capital strategy risk exposition on the cost of capital financing the firm – in Polish) [G. Michalski, autorstwo 100%], [w:] Przediębiorczość i zarządzanie, XI, (10)/2010, Wroclaw – Lodz, Efektywność, wymiary, uwarunkowania, wyzwania, T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISSN:1733-2486, p. 195-212.
 • 2010 Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, [G. Michalski, autorstwo 100%], Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242
 • 2010 Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, [G. Michalski, autorstwo 100%], Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234.
 • 2010 Operating Cash Balance and its Effectiveness, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Wrocław 2010, ISSN: 1899-3192, s. 250-266.
 • 2010 Planning Optimal from the Firm Value Creation Perspective. Levels of Operating Cash Investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting , 13(1)/2010, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2010, s. 198-214
 • 2009 Risk-Cost of Capital Relation: How JEREMIE and similar funds decrease cost of capital rate for SME, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 65 (Ekonometria 25, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 187-198.
 • 2009 Financial effectiveness of investments in operating cash, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonometria, nr 23, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 37, Wrocław 2009, ISSN: 1899-3192, s. 120-137.
 • 2009 Decyzje w zakresie zarządzania i finansowania uruchamianego biznesu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, W.Potwora, J.Żurawska [red.], ISBN: 978-83-88980-86-6, WSZiA Opole 2009, s. 82-101.
 • 2009 A Value-oriented Framework for Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 4 / no. 2, Sarajevo, November 2009, ISSN: 1840-118X, s. 97-102.
 • 2009 Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research , ISSN: 0424-267X, vol 43 nr 4/2009, p. 213-223.
 • 2009 Effectiveness of investments in operating Cash, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Journal of Corporate Treasury Management, ISSN: 1753-2574, vol. 3, iss. 1, December 2009, p. 43-54.
 • 2009 Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, W.Potwora [red.], ISBN: 978-83-88980-74-95, WSZiA Opole 2009, s. 213-233.
 • 2009 Value Based Management Approach in Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”) vol. LXI, no. 1-2/2009, ISSN: 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd, s. 36-47.
 • 2009 Balances of Cash and the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVIII, no. 1/2009, Bratislava 2009, s. 40-48
 • 2009 Target Liquid Balances and Value of the Firm, [G. Michalski, autorstwo 100%], Zagreb International Review of Economics & Business no. 1, vol. XII, May 2009, ISSN: 1331-5609, s. 1-18.
 • 2009 Influence of the Accounts Receivable Factoring on the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 566-574.
 • 2009 Decreasing Negative Delivery Risk Influence on the Recipients’Firm Value: Porfolio Approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7011-960-7, s. 557-565.
 • 2009 Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology), ISSN: 0868-5169.
 • 2008 Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 86-94.

Grzegorz Michalski's public data