figshare
Browse
Figure_4.tif (1.15 MB)

In silico expression profiles and the evolutional pattern of soybean type I MADS genes.

Download (0 kB)
figure
posted on 2013-04-30, 01:16 authored by Cheng-Ming Fan, Xu Wang, Yan-Wei Wang, Rui-Bo Hu, Xiao-Mei Zhang, Jian-Xin Chen, Yong-Fu Fu

Notes as Figure 3.

History