figshare
Browse
Table_5.xls (9.5 kB)

Relative synonymous codon usage (RSCU) in the Delia antiqua mitochondrial genome.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2015-10-01, 03:32 authored by Nai-Xin Zhang, Guo Yu, Ting-Jing Li, Qi-Yi He, Yong Zhou, Feng-Ling Si, Shuang Ren, Bin Chen

Relative synonymous codon usage (RSCU) in the Delia antiqua mitochondrial genome.

History