Table_1.xls (9.5 kB)

Prevalence of hantavirus in bats and insectivores by species and location in China.

Download (0 kB)
dataset
posted on 07.02.2013, 01:09 by Wen-Ping Guo, Xian-Dan Lin, Wen Wang, Jun-Hua Tian, Mei-Li Cong, Hai-Lin Zhang, Miao-Ruo Wang, Run-Hong Zhou, Jian-Bo Wang, Ming-Hui Li, Jianguo Xu, Edward C. Holmes, Yong-Zhen Zhang

Note: “-” means that no animals were captured.

History

Licence

Exports

PLOS Pathogens

Licence

Exports