figshare
Browse
Table_4.xls (17.5 kB)

Numbers of HLA alleles according to several categories observed in the seven geographic regions.

Download (0 kB)
dataset
posted on 2015-09-30, 03:42 authored by Xiao-Yang Zhou, Fa-Ming Zhu, Jian-Ping Li, Wei Mao, De-Mei Zhang, Meng-Li Liu, Ai-Lian Hei, Da-Peng Dai, Ping Jiang, Xiao-Yan Shan, Bo-Wei Zhang, Chuan-Fu Zhu, Jie Shen, Zhi-Hui Deng, Zheng-Lei Wang, Wei-Jian Yu, Qiang Chen, Yan-Hui Qiao, Xiang-Ming Zhu, Rong Lv, Guo-Ying Li, Guo-Liang Li, Heng-Cong Li, Xu Zhang, Bin Pei, Li-Xin Jiao, Gang Shen, Ying Liu, Zhi-Hui Feng, Yu-Ping Su, Zhao-Xia Xu, Wen-Ying Di, Yao-Qin Jiang, Hong-Lei Fu, Xiang-Jun Liu, Xiang Liu, Mei-Zhen Zhou, Dan Du, Qi Liu, Ying Han, Zhi-Xin Zhang, Jian-Ping Cai

CWD: common and well-documented allele; Rare: rare allele;

Not observed: alleles that were absent in one region;

Shared in all regions: alleles that were observed in all regions;

Unique in one region: alleles that were only observed in one region.

Numbers of HLA alleles according to several categories observed in the seven geographic regions.

History