Table_2.xls (5.5 kB)
Download file

Lists of the identified differentially expressed proteins.

Download (0 kB)
dataset
posted on 11.05.2015, 03:09 by Rongcai Yue, Xia Li, Bingyang Chen, Jing Zhao, Weiwei He, Hu Yuan, Xing Yuan, Na Gao, Guozhen Wu, Huizi Jin, Lei Shan, Weidong Zhang

a Ratio averaged glutamate groups (GLUs) to AGS-IV groups (AGS-IVs) spectral counts.

Lists of the identified differentially expressed proteins.

History