Table_2.xls (5.5 kB)

Lists of the identified differentially expressed proteins.

Download (0 kB)
dataset
posted on 11.05.2015 by Rongcai Yue, Xia Li, Bingyang Chen, Jing Zhao, Weiwei He, Hu Yuan, Xing Yuan, Na Gao, Guozhen Wu, Huizi Jin, Lei Shan, Weidong Zhang

a Ratio averaged glutamate groups (GLUs) to AGS-IV groups (AGS-IVs) spectral counts.

Lists of the identified differentially expressed proteins.

History

Licence

Exports