Table_2.xls (5.5 kB)

Factors that were found to affect long-term prognosis in IgAN patients in the multivariate Cox regression analysis of the Primary Cohort (n = 657).

Download (0 kB)
dataset
posted on 15.09.2015 by Yanhong Yuan, Xiajing Che, Zhaohui Ni, Yifei Zhong, Yinghui Qi, Xinghua Shao, Qin Wang, Liou Cao, Minfang Zhang, Yuanyuan Xie, Chaojun Qi, Lei Tian, Shan Mou

NS: no significant difference

Factors that were found to affect long-term prognosis in IgAN patients in the multivariate Cox regression analysis of the Primary Cohort (n = 657).

History

Licence

Exports