figshare
Browse
Table 2.xls (9.5 kB)

Univariate analysis of high platelet reactivity in patients undergoing elective neurointervention.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2021-08-05, 17:43 authored by Koji Tanaka, Shoji Matsumoto, Gulibahaer Ainiding, Ichiro Nakahara, Hidehisa Nishi, Tetsuya Hashimoto, Tsuyoshi Ohta, Nobutake Sadamasa, Ryota Ishibashi, Masanori Gomi, Makoto Saka, Haruka Miyata, Sadayoshi Watanabe, Takuya Okata, Kazutaka Sonoda, Junpei Koge, Kyoko M. Iinuma, Konosuke Furuta, Izumi Nagata, Keitaro Matsuo, Takuya Matsushita, Noriko Isobe, Ryo Yamasaki, Jun-ichi Kira

Univariate analysis of high platelet reactivity in patients undergoing elective neurointervention.

History