Table 2.xls (61.5 kB)

Putative novel miRNAs and their read counts in the broccoli library.

Download (61.5 kB)
dataset
posted on 24.06.2016 by Yunhong Tian, Longmei Cai, Yunming Tian, Yinuo Tu, Huizhi Qiu, Guofeng Xie, Donglan Huang, Ronghui Zheng, Weijun Zhang

Putative novel miRNAs and their read counts in the broccoli library.

History

Licence

Exports