1/1
3 files

PASTMUS: mapping functional elements at single amino acid resolution in human cells

dataset
posted on 20.11.2019, 10:28 by Xinyi Zhang, Di Yue, Yinan Wang, Yuexin Zhou, Ying Liu, Yeting Qiu, Feng Tian, Ying Yu, Zhuo Zhou, Wensheng Wei
demo data for PASTMUS.

https://bitbucket.org/WeiLab/pastmus/


History

Licence

Exports

Categories

Licence

Exports