figshare
Browse
Table 1.xls (9.5 kB)

Baseline characteristics of HIV patients in the study cohort.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 2017-01-18, 17:41 authored by Pengtao Liu, Yi Feng, Jianjun Wu, Suian Tian, Bin Su, Zhe Wang, Lingjie Liao, Hui Xing, Yinghui You, Yiming Shao, Yuhua Ruan

Baseline characteristics of HIV patients in the study cohort.

History