12864_2017_4420_MOESM4_ESM.xlsx (21.84 kB)
Download file

Additional file 4: Table S3. of A chelicerate-specific burst of nonclassical Dscam diversity

Download (21.84 kB)
dataset
posted on 19.01.2018, 05:00 authored by Guozheng Cao, Yang Shi, Jian Zhang, Hongru Ma, Shouqing Hou, Haiyang Dong, Weiling Hong, Shuo Chen, Hao Li, Yandan Wu, Pengjuan Guo, Xu Shao, Bingbing Xu, Feng Shi, Yijun Meng, Yongfeng Jin
RNA-seq datasets in Chelicerata species. (XLSX 21 kb)

Funding

the National Natural Science Foundation of China

History