ارزیابی و ارتقاء کیفیت پژوهش:راهکارها و برنامه‌ها

2015-06-28T11:05:43Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>ارزیابی و ارتقاء کیفیت پژوهش:راهکارها و برنامه‌ها. سخنرانی (کارگاه) در دانشگاه علوم پزشکی تبریز . ۳۰ دی ۱۳۹۳</p>