کتابخانه‌هی از دست رفته بین‌النهرین

2015-06-30T11:32:38Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>جرمی بلک، کتابخانه‌هی از دست رفته بین‌النهرین، آینه پژوهش، سال ۱۶، شماره ۳، مرداد-شهریور ۱۳۸۴، ص ۲-۱۰.</p> <p>This is the Persian translation of the following article: </p> <p>Black, Jeremy (2004), “Lost libraries of ancient Mesopotamia” pp. 41-57 in: James Raven (Editor) Lost Libraries: the destruction of great book collections since antiquity, New York: Palgrave Macmillan.</p>