سیاستهای جامعهء اطلاعاتی

2015-06-30T12:54:07Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>نیك مور، سیاستهای جامعهء اطلاعاتی، كتابداری و اطلاع‌رسنی، جلد ۲, شماره ۳ (پائیز ۱۳۷۸), ص ۹۱-۱۰۶.</p> <p>This is Persian translation of the following article</p> <p>Moore, Nick (1998), Policies for an Information Society, Aslib Proceedings, 50 (1), 20-24.</p>