سایبرنتیک چیست؟

2015-06-30T13:05:27Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>استافورد بیر، سایبرنتیک چیست؟ (مترجم همکار سعید اسدی)، تدبیر، جلد ۱۶، شماره ۱۵۵، فروردین ۱۳۸۴،</p> <p>This is Persian translation of the following article:</p> <p>Beer, Stafford (2004), “What is Cybernetics?”, Kybernetes, 33 (3-4), 853-863.</p>

Keyword(s)

License

CC BY 4.0