Map locating the Nanyang Basin, Baligang and other sites discussed in this article: 1. Baligang 2. Jiahu 3. Bashidang 4. Pengtoushan 5. Chengtoushan 6. Xianrendong, 7. Kuahuqiao 8. Tianluoshan 9. Yuezhuang 10. Xihe 11.Peiligang 12.Nanjiaokou, 13. Xinglefang 14. Xishanping 15.Huitupo

Map locating the Nanyang Basin, Baligang and other sites discussed in this article: 1. Baligang 2. Jiahu 3. Bashidang 4. Pengtoushan 5. Chengtoushan 6. Xianrendong, 7. Kuahuqiao 8. Tianluoshan 9. Yuezhuang 10. Xihe 11.Peiligang 12.Nanjiaokou, 13. Xinglefang 14. Xishanping 15.Huitupo