Anthropometric data for 180 non-pregnant, non-breastfeeding Tsimane' women at age 18-30.

Anthropometric data for 180 non-pregnant, non-breastfeeding Tsimane' women at age 18-30.