gnpl_a_927873_sm1435.doc (784.5 kB)
0/0

Two new xanthones from the pericarp of Garcinia mangostana

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 30.10.2014 by Xiaojun Zhou, Luan He, Xinxing Wu, Yanxia Zhong, Juan Zhang, Yuanxing Wang, Bin Wang, Zhifang Xu, Shengxiang Qiu

Two new xanthones, designated garcimangosxanthone F (1) and garcimangosxanthone G (2), were isolated from the EtOAc-soluble fraction of ethanolic extract from the pericarp of Garcinia mangostana. Their structures were established as 1,6,7-trihydroxy-5-(3-methylbut-2-enyl)-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-6′,6′-dimethylpyrano[2′,3′:3,2]xanthone and 1,6,7-trihydroxy-5-(3-methylbut-2-enyl)-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-6′,6′-dimethyl-4′,5′-dihydropyrano[2′,3′:3,2]xanthone, respectively, on the basis of their 1D, 2D NMR and MS data interpretation.

History

Licence

Exports