Sv genotyping talk ASHG: Giab workshop

2018-10-18T16:20:07Z (GMT) by Fritz Sedlazeck
My slides from my ASHG Giab workshop talk summarizing our work about SV genotyping based on short reads.