Supplemental Material, SUpp - Adipose-derived Stem Cells Stimulated with <i>n</i>-Butylidenephthalide Exhibit Therapeutic Effects in a Mouse Model of Parkinson’s Disease

<p>Supplemental Material, SUpp for Adipose-derived Stem Cells Stimulated with <i>n</i>-Butylidenephthalide Exhibit Therapeutic Effects in a Mouse Model of Parkinson’s Disease by Kang Chi, Ru-Huei Fu, Yu-Chuen Huang, Shih-Yin Chen, Ching-Ju Hsu, Shinn-Zong Lin, Chi-Tang Tu, Li-Hsun Chang, Ping-An Wu, and Shih-Ping Liu in Cell Transplantation</p>