SUPPLEMENTARY_INFORMATION-Lijie-Development_of_bacterial_macroarrays_for_the_rapid_screening_of_targeted_antibody-secreted_hybridomas – Supplemental material for Development of a Bacterial Macroarray for the Rapid Screening of Targeted Antibody-Secreted Hybridomas

<p>Supplemental material, SUPPLEMENTARY_INFORMATION-Lijie-Development_of_bacterial_macroarrays_for_the_rapid_screening_of_targeted_antibody-secreted_hybridomas for Development of a Bacterial Macroarray for the Rapid Screening of Targeted Antibody-Secreted Hybridomas by Jie Li, XuZhao Zhai, Chengchao Ding, Yali Liu, Qingli Dong, Dongpo Xu, Xiang Wang, Jingxuan Qiu, Qi Zhang, Jing Pan and Qing Liu in SLAS Discovery</p>