Andrzej Klimczuk

Sociology

Bialystok, Poland

Andrzej Klimczuk, a sociologist, graduated from the Faculty of History and Sociology at the University of Bialystok, Poland. Ph.D. student at the Collegium of Socio-Economics at Warsaw School of Economics, Poland. Editor and correspondent of publications about computer and video games in the years 2002-2009. Volunteer for The University of Bialystok Foundation as well as Academy for the Development of Philanthropy in Poland and Foundation Dobra Sieć. In 2011-2013 Vice President of the Foundation's Laboratory Research and Social Action "SocLab." Co-author of the model and founder of the Regional Cultural Observatory, which is a node of a Living Culture Observatory in Poland. Member of Polish Sociological Association, Games Research Association of Poland, Polish Society of Gerontology, European Network for Social Policy Analysis, European Map of Intergenerational Learning, East European Sub-Regional Association of Schools of Social Work, European Sociological Association, International Sociological Association. Author of many scientific papers in the field of gerontology, ludology and social policy (for example, books: „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" [Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents], Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century", LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; "Aging in the Social Space" (co-authored with Łukasz Tomczyk), The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015; "Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations", Palgrave Macmillan, New York 2015; "Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium" (edited by K. Lüscher and A. Hoff), Universität Konstanz, Konstanz 2015.

Publications

 • A. Klimczuk, Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment curvature - when social bothersome of computer games will cross acceptable level?), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 2(4), p. 103-111.
 • A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 3(5), p. 177-187.
 • A. Klimczuk, Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an obstacle in construction of wisdom society), [in:] A. Kobylarek (ed.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, p. 344-360.
 • A. Klimczuk, W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com (Inventive chaos. Art works of deviantART.com community as an example of ageing diversity), [in:] H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski (eds.), Patrząc na starość, UAM, Poznań 2009, p. 165-211.
 • A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego (We live together, a methods of social capital building), [in:] A.J. Kloza (ed.), Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, p. 5-6.
 • A. Klimczuk, Zróżnicowanie społeczne ludzi starych (na przykładzie mieszkańców Białegostoku), (Social diversity of older people (residents of Bialystok example)) [in:] P. Błędowski (ed.), XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pomyślna i niepomyślna starość, poster and conference materials on CD, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa 2009 and abstract published in "Gerontologia Polska" 2009, 17-4, p. 154.
 • A. Klimczuk, Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and prospects of social age integration in contemporary Poland), [in:] D. Kałuża, P. Szukalski (eds.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, p. 92-107.
 • A. Klimczuk, Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older people about their media image), [in:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (eds.), Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, Wydawnictwo IFiS PAN and Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 2010, p. 383-395.
 • A. Klimczuk, Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The safety of elderly people in the context of social capital research - Bialystok residents example), [in:] M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (eds.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2010, p. 75-90.
 • A. Klimczuk, Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych (Application of the social capital concept in ludology research. An example of the games industry), PTBG and UAM, Poznań, „Homo Ludens” 2010, nr 1(2), p. 51-59.
 • A. Klimczuk, Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as cultural institutions and career paths in the XXI century?), [in:] V Kongres Obywatelski. Głosy pokongresowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, electronic publication: www.pfo.net.pl/v-kongres-obywatelski/glosy-pokongresowe/353-andrzej-klimczuk.
 • A. Klimczuk, Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji (Experts and cultural narcissism - an attempt to analyze the relationship), [in:] J. Sieradzan (ed.), Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura, UWB, Białystok 2011, p. 218-255.
 • A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and reliable contractual arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, p. 75-100.
 • A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, active labor market policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, p. 100-121.
 • A. Klimczuk, Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable development and methods of building social capital), [in:] Wyzwania globalnego rozwoju, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, p. 56-59.
 • A. Klimczuk, Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer games and games industry connections with comic art), [in:] G. Gajewska, R. Wójcik (eds.), COntextual MIX. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, p. 385-396.
 • A. Klimczuk, Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social inequality in the context of social capital of the elderly from Białystok. Based on examples from nursing homes for the elderly and University of the Third Age), [in:] A. Fabiś, M. Muszyński (eds.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej. Tom IV, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała 2011, p. 101-117.
 • A. Klimczuk, Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 4. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2011, p. 261-265.
 • A. Klimczuk, Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example), [in:] M. Stefański (ed.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia", nr 3 (1/2011), Innovatio Press, Lublin 2011, p. 289-311.
 • A. Klimczuk, Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy), [in:] M. Grzybowski (ed.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, p. 57-75.
 • B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: geriatric rehabilitation sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009.
 • K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989 (Nicer? PRL in city space. Bialystok architecture years 1945-1989), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • K. Niziołek (ed.), 35 lat później (35 years later) (exhibition catalog), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.
 • M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Obóz Kultury 2.0 (Culture 2.0 Camp), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
 • M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Digitalizacja dziedzictwa (Digitisation of Heritage), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
 • T. Schimanek (ed.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (Age management and more. Useful information for employers and employees), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 • T. Schimanek (ed.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy (Professional activation of the 50 + and age management. Information useful for labor market institutions), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 • K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny. Wydanie III uzupełnione (Jewish Heritage Trail in Bialystok. Historical guide. III edition supplemented), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (Needs and expectations diagnosis of Poznan over 50 years of age residents), Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Poznań 2011.
 • B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
 • A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88p.
 • A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents), Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, 270p.
 • A. Klimczuk, Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social capital of older people. By seniors for seniors), Federacja FOSa, Olsztyn, "Generacja" 2012, nr 5, p. 10-11, electronic version: www.orzysz.org.pl/msal/dok/5gen.pdf.
 • A. Klimczuk, Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of ageing populations), "Obserwatorium Rodzinne" 30.07.2012, electronic publication: www.obserwatoriumrodzinne.pl/klimczuk-ku-konstruktywnym-odpowiedziom-na-wyzwania-starzenia-sie-spoleczenstw/.
 • A. Klimczuk, Creative Ageing Policy in Regional Development, [in:] Š. Hittmár (ed.), Regional Management. Theory, Practice and Development, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2012, p. 100-104.
 • A. Klimczuk, Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Population), [in:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, p. 243-268.
 • A. Klimczuk, Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What infrastructure and institutional environment of the construction of social capital?), [in:] VII Kongres Obywatelski. Głosy przed Kongresem, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, electronic publication: www.kongresobywatelski.pl/glosy-przed-kongresem/795--jaka-infrastruktura-i-otoczenie-instytucjonalne-budowy-kapitalu-spolecznego.
 • A. Klimczuk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (Human resources management in editorial staff of internet website about video games), "E-wydawnictwo" 2012, electronic publication: www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2753.
 • A. Klimczuk, Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku (Open scientific publication as a method of social intervention. Case study), "E-naukowiec" 30.11.2012, http://e-naukowiec.eu/andrzej-klimczuk-otwarta-publikacja-naukowa-jako-metoda-interwencji-spolecznej-studium-przypadku/.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p. http://innowacjenazakrecie.pl/userfiles/files/Desk%20Research%20Outplacemnet%20dla%20pracownik%C3%B3w.pdf
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p. http://www.innowacjenazakrecie.pl/userfiles/files/Desk%20Research%20Outplacemnet%20dla%20firm.pdf
 • A. Klimczuk, Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation). Lecture: V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10.10.2012, electronic publication: http://wrota.warmia.mazury.pl/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2012/3_wiek/1_pan_klimczuk.pdf.
 • A. Klimczuk, Pokolenie 50+ w cyfrowym świecie - perspektywa gerontologiczna (Generation 50+ in the Digital World - Gerontological Perspective). Lecture: Podlaski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej w ramach projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans", Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Białystok-Woźnawieś, 05-06.11.2012, electronic publication: http://latarnik.mwi.pl/phoca-download/category/1-biblioteka?download=50:pokolenie-50-w-cyfrowym-swiecie-perspektywa-gerontologiczna.
 • A. Klimczuk, "W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations)", Federacja FOSa, Olsztyn, "Generacja" 2013, nr 7, p. 18-19, electronic version: www.orzysz.org.pl/msal/dok/7gen.pdf.
 • J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)", Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p.
 • A. Klimczuk, "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building", [in:] "Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012", Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2012, p. 730-739. http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2012.pdf
 • A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, "Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 2. Issue 2. 2012, p. 52-56. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0202/papers/A_klimczuk.pdf
 • A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, p. 74-92., electronic version: http://www.fundacja.olecko.pl/downloads/dobra_poradnik.pdf
 • A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, p. 93-106., electronic version: http://www.fundacja.olecko.pl/downloads/dobra_poradnik.pdf
 • [Cooperation] J. Sójka (ed.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (Why seniors culture? Cultural study of active ageing. Report), Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196 p. http://www.rok.amu.edu.pl/images/stories/pdf/po%20co%20seniorom%20kultura%20raport.pdf
 • A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie region. We have lived together for centuries:from cultural diversity to multiculturalism. Bottom-up techniques of social capital building), [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of outplacement and its instruments), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 27-40.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for business - outplacement under increasing risk and flexibility in organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 41-84.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement for employees - outplacement as a form of employees support), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 85-130.
 • A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań (Outplacement for business - research results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 131-167.
 • A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań (Outplacement for employees - research results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 169-209.
 • A. Klimczuk, Book review: A. Hoff (ed.), "Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications". Ashgate. Farnham, UK & Burlington, VT, USA. 2011, "International Journal of Ageing and Later Life" Vol. 8. Issue 1. 2013, p. 137-139, http://www.ep.liu.se/ej/ijal/2013/v8/i1/13-I/ijal_book_review_8-1A.pdf.
 • A. Klimczuk, Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers and challenges from the regional policy perspective), [in:] R. Ulatowska (ed.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, p. 72-80.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies, [in:] Š. Majtán (ed.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013, p. 259-264, http://fpm.euba.sk/userdata/adivincova/tefan_Majtn_a_kolektv_AKTULNE_PROBLMY_PODNIKOVEJ_SFRY__2013_ISBN_978-80-225-3636-3.pdf.
 • A. Klimczuk, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing), "Forum Odpowiedzialnego Biznesu" 27.05.2013, electronic publication: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly.html?id=6931.
 • A. Klimczuk, "Analysis of Intergenerational Policy Models", [in:] "Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013", Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2013, p. 1411-1420.
 • A. Klimczuk, Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing), "Magazyn Miasta" 2013, nr 2 (3), s. 15-17.
 • A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, "Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 3. Issue 1. 2013, p. 66-69. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0301/papers/A_klimczuk.pdf
 • A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector), Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013, 164p. http://aktywizacja.org.pl/images/Badania_i_analizy/RAPORT_agencje_zatrudnienia_NGO.pdf
 • A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, p. 461-472.
 • A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce. Wybrane wnioski z badań, Prezentacja przed „Zlotem medialabowym” 04.09.2013, Opole, Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013. http://labkit.pl/program-zlotu-medialabowego/
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland (Outplacement - bariery i wyzwania wdrażania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce), 11th Annual ESPAnet Conference "Social Policy and Economic Development". September 5-7, 2013, Poznań University of Economics. Stream: 6. Innovative social and labour-market policies in times of crisis, https://www.dropbox.com/sh/8q7zn1uvm7a6py8/qb1-MYm5gr
 • A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative ageing. Examples of foreign and Polish recommendations and practices), [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, p. 24-46.
 • J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of attitudes in tolerance of Bialystok residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49p.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, p. 111-135. http://socjologia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/csr/07-odpowiedzialnosc-zwolnienia.pdf
 • A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing), [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (eds.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, Humanitas, Sosnowiec-Praha 2013, p. 11-24.
 • A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, p. 130-132.
 • A. Klimczuk, Polish Universities of the Third Age. Emerging Model, [in:] M. Mokryš, Š. Badura, A. Lieskovský (eds.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS, University of Žilina, Žilina 2013, p. 226-231. http://www.eiic.cz/archive/?vid=1&aid=3&kid=20201-64&q=f1
 • A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1048.
 • A. Klimczuk, Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century, "Journal of Education, Psychology and Social Sciences", Vol. 1, Issue 2, p. 8-14.
 • A. Klimczuk, Najważniejsza jest współpraca (Cooperation is the Most Important), "Instytut Obywatelski" 21.11.2013, electronic publication: www.instytutobywatelski.pl/17822/lupa-instytutu/najwazniejsza-jest-wspolpraca.
 • K. Sztop-Rutkowska, A. Klimczuk, Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju (Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends), "Kultura i Edukacja", 2(95)/2013, p. 222-246.
 • J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199p.
 • A. Klimczuk, Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local government and civic organisations cross-border cooperation in the Podlaskie region. A literature and strategic documents review), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 129p.
 • A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Problemy Profesjologii" 2/2013, p. 69-82.
 • A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State), [in:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Issue 292, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, p. 190-205.
 • A. Bilska, G.D. Stunża (eds.), Twoje prawa w sieci. Gra edukacyjna (Your Rights in the Network. Educational Game), Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, electronic publication: http://pracownia.medialabgdansk.pl/#prawa-w-sieci
 • A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People), "Pogranicze. Studia Społeczne". Tom XXII, 2013, p. 185-200.
 • A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the context of generations solidarity and robotics divide), [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, p. 184-215.
 • A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy), [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, p. 89-98.
 • A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis - a Review of Argumentation of Followers and Adversaries), "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 1/2013, p. 165-182.
 • J. Nazarko (ed.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka (Podlasie Nanotechnology Development Strategy up to 2020. The Groundbreaking Vision of the Region), Białystok 2013, 133p., http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Podlaska-Strategia-Rozwoju-Nanotechnologii-do-roku-2020.pdf.
 • A. Klimczuk, Book review: John M Hagedorn (ed.), Gangs in the Global City: Alternatives to Traditional Criminology, "International Sociology", March 2014 29: 178-180, doi:10.1177/0268580914524336
 • A. Klimczuk, Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification), "Annales. Ethics in Economic Life", vol. 17, no. 1, 2014, pp. 47-59.
 • A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project "Playground Arsenal 2012"), Fundacja SocLab, Białystok 2012, 63p.
 • A. Klimczuk, Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions. Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report), Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, 80p.
 • A. Klimczuk, Raport Desk Research: stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 100p.
 • A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the Context of Nationwide Representation of NGOs and Informal Groups of Citizens Initiatives. The Report of the Evaluation Study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83p.
 • A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project "Playground Arsenal 2013"), Fundacja SocLab, Białystok 2012, 88p.
 • A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders - ALICE. The report of the evaluation studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159p.
 • A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013), Fundacja Ortus, Chrzelice-Warszawa 2013, 103p.
 • A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 220p.
 • A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins, J.G. Golson (eds.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, Sage, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194.
 • A. Klimczuk, Barriers to the development of creative industries in culturally diverse region, „Coactivity: Philosophy, Communication”, Vol. 22, No. 2, 2014, pp. 145-152.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environment), [in:] R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, pp. 157-174.
 • A. Klimczuk, Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 39p. (unpublished report)
 • A. Klimczuk, European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland, Beth Johnson Foundation, Stoke-on-Trent 2014, electronic publication: www.emil-network.eu/res/documents/resource/Poland%20National%20Profile%20-%202014.pdf.
 • A. Klimczuk, Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow), mdm badania, Białystok 2014, 226p. (unpublished report)
 • A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98s.
 • Editorial Work on: D. Strachota: Book review: I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta (eds.): Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/stan-i-zr-nicowanie-kultury-wsi-i-ma-ych-miast-w-polsce#r674
 • Editorial Work on: M. Klimczuk-Kochańska: Book review: B. Stępień (ed.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/mi-dzynarodowa-kooperacja-gospodarcza-z-polskiej#r772
 • Editorial Work on: M. Siedlecki: Book review: B. Gąciarz, J. Bartkowski, Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/samorz-d-rozw-j-instytucje-obywatele-podmiotowo#r248
 • Editorial Work on: P. Frączak: Book review: M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/aktywizacja-w-polityce-spolecznej-w-strone-rekonstrukcji#r720
 • Editorial Work on: P.P. Płucienniczak: Book review: A. Mrozowicki, Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland's New Capitalism, in: https://www.pol-int.org/pl/node/355#r778
 • Editorial Work on: M. Bieńkowska: Book review: A. Derra, Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/kobiety-w-nauce-problem-p-ci-we-wsp-czesnej-filozofii#r845
 • Editorial Work on: A. Kobylarek: Book review: M. Gajowiak, Kapitał społeczny: Przypadek Polski; and M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, M. Marciniak, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska: Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu: Diagnoza-interpretacje-konteksty, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/kapita-spo-eczny-przypadek-polski#r990
 • Editorial Work on: Alicja Rudnicka: Review of: Wojciech Burszta et al., Stadion-miasto-kultura: Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/stadion-miasto-kultura-euro-2012-i-przemiany-kultury#r1006
 • A. Klimczuk, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges), [in:] J. Osiński, J.Z. Popławska (eds.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307.
 • Editorial Work on: Bartosz Ogórek: Book review: Annegret Haase et al. (ed.), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century, in: https://www.pol-int.org/pl/node/262#r1137
 • A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 15-26.
 • A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 27-29.
 • A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.
 • A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352.
 • Editorial Work on: P.P. Płucienniczak: Book review: Vera Trappmann: Fallen Heroes in Global Capitalism. Workers and the Restructuring of the Polish Steel Industry, 2013, w: https://www.pol-int.org/pl/node/779#r1768.
 • A. Klimczuk, Book review: A. Choudry, D. Kapoor (Eds), NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects. London-New York: Zed Books, 2013, "Journal for the Study of Radicalism" Vol. 9, No. 1, 2015, pp. 173-177.
 • Piotr Frączak: Review: Anna Giza; Małgorzata Sikorska (red.): Współczesne społeczeństwo polskie, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/wsp-czesne-spo-ecze-stwo-polskie#r1864.
 • Piotr Koryś: Review: Gerald Easter : Capital, Coercion, and Postcommunist States, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/node/378#r1937.
 • Aleksander Kobylarek: Review: Kerstin Jacobsson; Steven Saxonberg (ed.): Beyond NGO-ization. The development of social movements in Central and Eastern Europe, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/node/266#r2002.
 • A. Klimczuk, Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New media in civic participation of older people), Federacja FOSa, Olsztyn, "Generacja" 2014, nr 13, pp. 6-7.
 • A. Klimczuk, Book review: H. R. Moody & J. R. Sasser. Aging: Concepts and Controversies (7th edition). Sage Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2012. "International Journal of Ageing and Later Life" Vol. 9. Issue 2. 2015, pp. 87-89, www.ep.liu.se/ej/ijal/2015/v9/i2/2B/ijal14-2b.pdf.
 • A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Concise Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214.
 • A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland, Social Innovation Exchange, European Commission's DG Enterprise and Industry, publikacja elektroniczna: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20ENGLISH.pdf.
 • A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce, Social Innovation Exchange, European Commission's DG Enterprise and Industry, publikacja elektroniczna: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20POLISH.pdf.
 • A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] James D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585.
 • A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Warszawa-Tarnów 2015, 164 p.
 • J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Framework Directory of Digital Skills), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 35 p.
 • A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania (Vocational Education in Poland - Teaching and Challenges), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
 • A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny (Organization and Forms of Performing Work at the Interface of Education, Craft, and Institutions of the Labour Market - Legal Status), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
 • A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
 • A. Klimczuk, M. Skarzyński, Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe (Modernization of Vocational Schools Based on the Development Programs), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 119-144.
 • A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.
 • A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności (Vocational Education in Societies and Economies Based on Knowledge and Creativity), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
 • A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych (Adaptation of Vocational Schools for Socio-economic Trends), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 37-68.
 • A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał (Teachers of Profession as Capital), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 69-112.
 • A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności (Creating a Culture of Employability), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 113-156.
 • A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (Reconversion and Outplacement of Teachers and Instructors of Practical Vocational Training), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
 • A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński (Subregion Bialystok-Suwalki and Subregions: Krosno-Przemyśl, Transcarpathian Oblast, and Grodno Oblast), [in:] B. Plawgo (ed.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
 • A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement under Conditions of Increased Risk and Flexibility of the Organization), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
 • A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych (Outplacement in Firms of Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 55-87.
 • A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company's Employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.
 • A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych (Outplacement for Workers from Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 57-93.
 • P.P. Płucienniczak: Book review: Rafał Pankowski: The Populist Radical Right in Poland. The Patriots, 2010, in: https://www.pol-int.org/pl/node/1970#r2137
 • M. Radkiewicz: Book review: Urszula Chowaniec; Ursula Phillips (ed.): Women's Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, 2012, w: https://www.pol-int.org/pl/node/377#r2472.
 • A. Kobylarek: Book review: Urszula Jeruszka: Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, 2012, w: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/unowocze-nianie-metod-i-form-kszta-cenia-zawodowego-w#r2625.
 • M. Pawlus: Book review: Steven Saxonberg: Gendering Family Policies in Post-Communist Europe - A Historical-Institutional Analysis, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2293#r2804.
 • A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [in:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (eds.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej / Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc - Kraków 2015, pp. 21-50.
 • A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170.
 • A. Klimczuk, Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples, "E-Journal of International and Comparative Labour Studies", Vol. 4, No. 2 May-June 2015, pp. 110-134.
 • A. Klimczuk, Book review: M. Warner (Ed.), The Sociology of the Workplace (RLE: Organizations). Abingdon: Routledge, 2013, "Review of Economic and Business Studies" Vol. 8, Iss. 1 2015, pp. 185-187.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [in:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, pp. 89-106.
 • A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015.
 • A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, s. 41-53.
 • Piotr P. Płucienniczak: Book review: Wiesława Kozek: Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/rynek-pracy-perspektywa-instytucjonalna#r2976.
 • Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015, 144p.
 • R. Skrzypiec: Book review: Zbigniew Zagała: Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Tradycje i współczesność aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/obywatele-lokalni-i-kosmopolityczni-tradycje-i-wspolczesnosc#r3018.
 • Ł. Tomczyk: Book review: Anna Jaroszewska: Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nauczanie-j-zyk-w-obcych-senior-w-w-polsce-analiza-potrzeb#r3134.
 • K. Adamczyk: Book review: Mirosław Księżopolski: Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wspolnie-czy-osobno-rozwazania-o-polityce-spolecznej#r3113.
 • J. Felix: Book Review: Roger Schoenman: Networks and Institutions in Europe's Emerging Markets, 2014, in: https://www.pol-int.org/en/publications/networks-and-institutions-europes-emerging-markets#r3148.
 • M. Klimczuk-Kochanska: Book Review: Jakub Czerniak: Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/polityka-innowacyjna-w-polsce-analiza-i-proponowane-kierunki#r3184.
 • A. Klimczuk, Book review: A. Rimmerman, "Social Inclusion of People with Disabilities: National and International Perspectives", New York: Cambridge University Press, 2013, "Human Rights Review" Vol. 16, Iss. 4 2015, pp. 397-399.
 • K. Baczyńska-Koc, M. Borys, A. Klimczuk, I. Pietrzak, B. Plawgo, K. Radziewicz, E. Rollnik-Sadowska, C. Sadowska-Snarska, J. Żynel-Etel, Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej (The Demand for Professions and Competencies on the Podlasie Labor Market and the Needs of Employers in Terms of Training for Workers Aged 45+), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 223pp.
 • R. Marzęcki: Book Review: Tom Junes: Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2164#r3285.
 • E. Rossmiller: Book Review: Grażyna Anna Bednarek: Polish vs. American Courtroom Discourse: Inquisitorial and Adversarial Procedures of Witness Examination in Criminal Trials, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/1923#r3304.
 • K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), Universität Konstanz, Konstanz 2015, 211pp.
 • K. Rychlicka-Maraszek: Review: Małgorzata Dmochowska, Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amwayem a trollami, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nowe-wsp-lnoty-w-polsce-na-prze-omie-xx-i-xxi-wieku-mi-dzy#r3339.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147.
 • M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416.
 • K. Rychlicka-Maraszek: Book Review: Monika Golonka-Czajkowska, Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nowe-miasto-nowych-ludzi-mitologie-nowohuckie#r3369.
 • A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I, Newsletter of the Research Network Ageing in Europe, Autumn 2015, Issue 16, p. 5, www.ageing-in-europe.net/images/newsletter16.pdf.
 • The Salzburg Statement: Advancing Innovation and Equity in Aging Societies, November 2015, www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2015/Session_540/SalzburgGlobal_Statement_540.pdf.
 • J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66p.
 • A. Klimczuk, Guest Blog: The Future of the Economy in an Ageing Society: The silver economy: one or many?, International Longevity Centre - UK, 30.11.2015, http://blog.ilcuk.org.uk/2015/11/30/guest-blog-andrzej-klimczuk-independent-researcher-the-future-of-the-economy-in-an-ageing-society-the-silver-economy-one-or-many/.

Co-workers & collaborators

Giovanni Lamura

Kurt Lüscher

Andreas Hoff

Marta Renzi

Mariano Sánchez

Gil Viry

Andrzej Klimczuk's public data