Sm-Net OCT 3D dataset of pork meat.avi (50.26 MB)
Download file

Supplementary Movie S1: Sm-Net OCT 3D dataset of pork meat.avi

Download (50.26 MB)
media
posted on 2021-07-26, 12:25 authored by Guangming Ni, Ying Chen, Renxiong Wu, Xiaoshan Wang, Ming Zeng, Yong Liu
Supplementary Movie S1: Sm-Net OCT 3D dataset of pork meat.avi

History

Usage metrics

Licence

Exports