rsob210020_si_002.mp4 (6.57 MB)
Download file

Movie S Title: Heartbeat of E9.5 embryo-Ctrl from Hedgehog signalling controls sinoatrial node development and atrioventricular cushion formation

Download (6.57 MB)
media
posted on 18.05.2021, 08:07 by Chaohui Zhang, Yuxin Li, Jiaheng Cao, Beibei Yu, Kaiyue Zhang, Ke Li, Xinhui Xu, Zhikun Guo, Yinming Liang, Xiao Yang, Zhongzhou Yang, Yunfu Sun, Vesa Kaartinen, Keyue Ding, Jikui Wang
Heartbeat of E9.5 embryo-Ctrl

History