figshare
Browse
rsob210020_si_002.mp4 (6.57 MB)

Movie S Title: Heartbeat of E9.5 embryo-Ctrl from Hedgehog signalling controls sinoatrial node development and atrioventricular cushion formation

Download (6.57 MB)
media
posted on 2021-05-18, 08:07 authored by Chaohui Zhang, Yuxin Li, Jiaheng Cao, Beibei Yu, Kaiyue Zhang, Ke Li, Xinhui Xu, Zhikun Guo, Yinming Liang, Xiao Yang, Zhongzhou Yang, Yunfu Sun, Vesa Kaartinen, Keyue Ding, Jikui Wang
Heartbeat of E9.5 embryo-Ctrl

History

Usage metrics

    Open Biology

    Licence

    Exports