WSO913557_Supplemental_Material.pdf (265.96 kB)

WSO913557 Supplemental Material - Supplemental material for Stroke prevention and control system in China: CSPPC-Stroke Program

Download (265.96 kB)
journal contribution
posted on 03.04.2020, 12:10 by Bao-Hua Chao, Feng Yan, Yang Hua, Jian-Min Liu, Ge Yang, Xun-Ming Ji, Bin Peng, Guo-Guang Zhao, Yong-Jun Wang, De-Zhi Kang, Yi-Long Wang, Jin-Sheng Zeng, Lan Chu, Tian-Xiao Li, Yu-Ming Xu, Ming Liu, Li He, Yun Xu, Jiang Wu, Min Lou, Wei Yue, Lei Cao, Wen-Jun Tu, Long-De Wang

Supplemental material, WSO913557 Supplemental Material for Stroke prevention and control system in China: CSPPC-Stroke Program by Bao-Hua Chao, Feng Yan, Yang Hua, Jian-Min Liu, Ge Yang, Xun-Ming Ji, Bin Peng, Guo-Guang Zhao, Yong-Jun Wang, De-Zhi Kang, Yi-Long Wang, Jin-Sheng Zeng, Lan Chu, Tian-Xiao Li, Yu-Ming Xu, Ming Liu, Li He, Yun Xu, Jiang Wu, Min Lou, Wei Yue, Lei Cao, Wen-Jun Tu and Long-De Wang in International Journal of Stroke

Funding

National Health and Family Planning Commission of China

History

Exports