ppat.1008703.s001.docx (12.43 kB)
Download file

The DNA sequence of the mutated Us11 gene of the HSV1 M6 strain.

Download (12.43 kB)
journal contribution
posted on 10.08.2020, 17:35 by Xingli Xu, Xiao Feng, Lichun Wang, Ting Yi, Lichun Zheng, Guorun Jiang, Shengtao Fan, Yun Liao, Min Feng, Ying Zhang, Dandan Li, Qihan Li

Supplement to Fig 1 to display the mutated sequencing details of the Us11 gene of the M6 strain.

(DOCX)

History