figshare
Browse
cm070884m_si_001.pdf (265.89 kB)

Solution-Processed Organic Field-Effect Transistors Based on Polythiophene Derivatives with Conjugated Bridges as Linking Chains

Download (265.89 kB)
journal contribution
posted on 2007-07-10, 00:00 authored by Ying Wang, Erjun Zhou, Yunqi Liu, Hongxia Xi, Shanghui Ye, Weiping Wu, Yunlong Guo, Chong-an Di, Yanming Sun, Gui Yu, Yongfang Li
Solution-Processed Organic Field-Effect Transistors Based on Polythiophene Derivatives with Conjugated Bridges as Linking Chains

History