pone.0253884.s005.pdf (72.73 kB)
Download file

Questionnaire (Japanese).

Download (72.73 kB)
journal contribution
posted on 09.07.2021, 18:12 by Yoji Hoshina, Kiyoshi Shikino, Yosuke Yamauchi, Yasutaka Yanagita, Daiki Yokokawa, Tomoko Tsukamoto, Kazutaka Noda, Takanori Uehara, Masatomi Ikusaka

Questionnaire used in the study (in Japanese).

(PDF)

History