pone.0253884.s006.pdf (30.04 kB)
Download file

Questionnaire (English).

Download (30.04 kB)
journal contribution
posted on 09.07.2021, 18:12 by Yoji Hoshina, Kiyoshi Shikino, Yosuke Yamauchi, Yasutaka Yanagita, Daiki Yokokawa, Tomoko Tsukamoto, Kazutaka Noda, Takanori Uehara, Masatomi Ikusaka

Questionnaire used in the study (in English).

(PDF)

History