ppat.1008801.s011.docx (17.58 kB)
Download file

Primers used in the study.

Download (17.58 kB)
journal contribution
posted on 31.08.2020, 17:38 by Jinlong Hu, Jie Huang, Haosen Xu, Yongsheng Wang, Chen Li, Peizheng Wen, Xiaoman You, Xiao Zhang, Gen Pan, Qi Li, Hongliang Zhang, Jun He, Hongming Wu, Ling Jiang, Haiyang Wang, Yuqiang Liu, Jianmin Wan

(DOCX)

History