ja9030038_si_001.pdf (164.34 kB)

Oxidation of Element 102, Nobelium, with Flow Electrolytic Column Chromatography on an Atom-at-a-Time Scale

Download (164.34 kB)
journal contribution
posted on 08.07.2009, 00:00 by Atsushi Toyoshima, Yoshitaka Kasamatsu, Kazuaki Tsukada, Masato Asai, Yoshihiro Kitatsuji, Yasuo Ishii, Hayato Toume, Ichiro Nishinaka, Hiromitsu Haba, Kazuhiro Ooe, Wataru Sato, Atsushi Shinohara, Kazuhiko Akiyama, Yuichiro Nagame
Oxidation of Element 102, Nobelium, with Flow Electrolytic Column Chromatography on an Atom-at-a-Time Scale

History

Exports