figshare
Browse
pone.0248526.s004.docx (13.17 kB)

Datasets used in this study.

Download (13.17 kB)
journal contribution
posted on 2021-04-01, 10:32 authored by Yu Takahashi, Kenbun Sone, Katsuhiko Noda, Kaname Yoshida, Yusuke Toyohara, Kosuke Kato, Futaba Inoue, Asako Kukita, Ayumi Taguchi, Haruka Nishida, Yuichiro Miyamoto, Michihiro Tanikawa, Tetsushi Tsuruga, Takayuki Iriyama, Kazunori Nagasaka, Yoko Matsumoto, Yasushi Hirota, Osamu Hiraike-Wada, Katsutoshi Oda, Masanori Maruyama, Yutaka Osuga, Tomoyuki Fujii

(DOCX)

History