ol7b00643_si_001.pdf (9.98 MB)
Download file

Correction to “Facile Synthesis of Halogenated Spiroketals via a Tandem Iodocyclization”

Download (9.98 MB)
journal contribution
posted on 2017-03-10, 13:19 authored by Jia Wang, Hai-Tao Zhu, Ying-Xiu Li, Li-Jing Wang, Yi-Feng Qiu, Zi-Hang Qiu, Mei-jin Zhong, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang
Correction to “Facile Synthesis of Halogenated Spiroketals via a Tandem Iodocyclization”

History