12284_2019_310_MOESM6_ESM.docx (18.58 kB)
Download file

Additional file 6: of Identification of new rice cultivars and resistance loci against rice black-streaked dwarf virus disease through genome-wide association study

Download (18.58 kB)
journal contribution
posted on 15.07.2019, 05:00 by Zhiming Feng, Houxiang Kang, Mingyou Li, Lihua Zou, Xiaoqiu Wang, Jianhua Zhao, Lang Wei, Nana Zhou, Qianqian Li, Ying Lan, Yafang Zhang, Zongxiang Chen, Wende Liu, Xuebiao Pan, Guo-Liang Wang, Shimin Zuo
Table S6. Primers used in this study. (DOCX 18 kb)

Funding

National Key Research and Development Program of China

History