40246_2018_170_MOESM5_ESM.pdf (100.58 kB)
Download file

Additional file 5: of Forward and reverse mutations in stages of cancer development

Download (100.58 kB)
journal contribution
posted on 22.08.2018, 05:00 by Taobo Hu, Yogesh Kumar, Iram Shazia, Shen-Jia Duan, Yi Li, Lei Chen, Jin-Fei Chen, Rong Yin, Ava Kwong, Gilberto Leung, Wai-Kin Mat, Zhenggang Wu, Xi Long, Cheuk-Hin Chan, Si Chen, Peggy Lee, Siu-Kin Ng, Timothy Ho, Jianfeng Yang, Xiaofan Ding, Shui-Ying Tsang, Xuqing Zhou, Dan-Hua Zhang, En-Xiang Zhou, Lin Xu, Wai-Sang Poon, Hong-Yang Wang, Hong Xue
Figure S1. Total numbers of different dinucleotide sites in the human genome. Numbers of CG as well as other 15 types of dinucleotides in human reference genome hg19 are plotted out. (PDF 100 kb)

Funding

Research Grants Council, University Grants Committee

History