12284_2019_310_MOESM3_ESM.docx (31.67 kB)
Download file

Additional file 3: of Identification of new rice cultivars and resistance loci against rice black-streaked dwarf virus disease through genome-wide association study

Download (31.67 kB)
journal contribution
posted on 15.07.2019, 05:00 by Zhiming Feng, Houxiang Kang, Mingyou Li, Lihua Zou, Xiaoqiu Wang, Jianhua Zhao, Lang Wei, Nana Zhou, Qianqian Li, Ying Lan, Yafang Zhang, Zongxiang Chen, Wende Liu, Xuebiao Pan, Guo-Liang Wang, Shimin Zuo
Table S3. Information of SNP markers significantly associated with RBSDV disease resistance that were identified at Kaifeng and Yutai locations. (DOCX 31 kb)

Funding

National Key Research and Development Program of China

History