12864_2017_4420_MOESM3_ESM.pdf (4.87 MB)
Download file

Additional file 3: of A chelicerate-specific burst of nonclassical Dscam diversity

Download (4.87 MB)
journal contribution
posted on 19.01.2018, 05:00 by Guozheng Cao, Yang Shi, Jian Zhang, Hongru Ma, Shouqing Hou, Haiyang Dong, Weiling Hong, Shuo Chen, Hao Li, Yandan Wu, Pengjuan Guo, Xu Shao, Bingbing Xu, Feng Shi, Yijun Meng, Yongfeng Jin
Supplementary Figures S1–S7. (PDF 1532 kb)

Funding

the National Natural Science Foundation of China

History