40168_2021_1029_MOESM2_ESM.pdf (279.61 kB)
Download file

Additional file 2 of Xylitol enhances synthesis of propionate in the colon via cross-feeding of gut microbiota

Download (279.61 kB)
journal contribution
posted on 2021-03-19, 09:53 authored by Shasha Xiang, Kun Ye, Mian Li, Jian Ying, Huanhuan Wang, Jianzhong Han, Lihua Shi, Jie Xiao, Yubiao Shen, Xiao Feng, Xuan Bao, Yiqing Zheng, Yin Ge, Yalin Zhang, Chang Liu, Jie Chen, Yuewen Chen, Shiyi Tian, Xuan Zhu
Additional file 2: Figure S1. Gamma distribution of microbiome fitted according to chi-square standard.

Funding

National Natural Science Foundation of China Foundation of Food Science and Engineering Project of international communication for construction of the first ranked discipline of Zhejiang Gongshang University

History