13058_2016_786_MOESM2_ESM.pdf (146.42 kB)
Download file

Additional file 2: of Prediction of breast cancer risk based on common genetic variants in women of East Asian ancestry

Download (146.42 kB)
journal contribution
posted on 08.12.2016, 05:00 by Wanqing Wen, Xiao-ou Shu, Xingyi Guo, Qiuyin Cai, Jirong Long, Manjeet Bolla, Kyriaki Michailidou, Joe Dennis, Qin Wang, Yu-Tang Gao, Ying Zheng, Alison Dunning, Montserrat GarcĂ­a-Closas, Paul Brennan, Shou-Tung Chen, Ji-Yeob Choi, Mikael Hartman, Hidemi Ito, Artitaya Lophatananon, Keitaro Matsuo, Hui Miao, Kenneth Muir, Suleeporn Sangrajrang, Chen-Yang Shen, Soo Teo, Chiu-chen Tseng, Anna Wu, Cheng Yip, Jacques Simard, Paul Pharoah, Per Hall, Daehee Kang, Yongbing Xiang, Douglas Easton, Wei Zheng
is Table S2 presenting the association between selected SNPs and breast cancer risk in East Asian women. (PDF 146 kb)

Funding

National Cancer Institute

History