12933_2020_1125_MOESM1_ESM.docx (2.51 MB)
Download file

Additional file 1 of Long-term prognostic utility of low-density lipoprotein (LDL) triglyceride in real-world patients with coronary artery disease and diabetes or prediabetes

Download (2.51 MB)
journal contribution
posted on 28.09.2020, 03:13 authored by Jing-Lu Jin, Hui-Wen Zhang, Ye-Xuan Cao, Hui-Hui Liu, Qi Hua, Yan-Fang Li, Yan Zhang, Yuan-Lin Guo, Na-Qiong Wu, Cheng-Gang Zhu, Rui-Xia Xu, Ying Gao, Xiao-Lin Li, Chuan-Jue Cui, Geng Liu, Jing Sun, Qian Dong, Raul Santos, Jian-Jun Li
Additional file 1. Additional figures and tables.

Funding

Capital Health Development Fund CAMS Major Innovation Project

History