12864_2018_5285_MOESM1_ESM.pdf (76.92 kB)
Download file

Additional file 1: of Gut microbiome changes in overweight male adults following bowel preparation

Download (76.92 kB)
journal contribution
posted on 31.12.2018, 05:00 by Hui-Mei Chen, Chung-Chu Chen, Chien-Chi Chen, Shen-Chih Wang, Chun-Lin Wang, Chien-Hsun Huang, Jong-Shian Liou, Ta-Wei Liu, Hwei-Ling Peng, Feng-Mao Lin, Chia-Yuan Liu, Shun-Long Weng, Chieh-Jen Cheng, Yi-Fang Hung, Chii-Cherng Liao, Hsien-Da Huang
Table S1. Exclusion criteria. (PDF 76 kb)

History