figshare
Browse
13287_2020_1588_MOESM12_ESM.pdf (164.16 kB)

Additional file 12 of A cytokine screen using CRISPR-Cas9 knock-in reporter pig iPS cells reveals that Activin A regulates NANOG

Download (164.16 kB)
journal contribution
posted on 2020-02-19, 05:13 authored by Junjun Xu, Zheng Zheng, Xuguang Du, Bingbo Shi, Jichang Wang, Dengfeng Gao, Qianqian Zhu, Xinze Chen, Jianyong Han
: Model of cytokine regulation of NANOG in mice, humans, and pigs.

Funding

China National Basic Research Program

History