12864_2017_4337_MOESM10_ESM.docx (625.79 kB)
Download file

Additional file 10: Figure S7. of PGAP-X: extension on pan-genome analysis pipeline

Download (625.79 kB)
journal contribution
posted on 19.01.2018, 05:00 authored by Yongbing Zhao, Chen Sun, Dongyu Zhao, Yadong Zhang, Yang You, Xinmiao Jia, Junhui Yang, Lingping Wang, Jinyue Wang, Haohuan Fu, Yu Kang, Fei Chen, Jun Yu, Jiayan Wu, Jingfa Xiao
Genetic variation in 14 C. trachomatis strains genome from both genome and gene scale. (DOCX 623 kb)

History