3546447.pdf (1.19 MB)
Download file

3546447.pdf

Download (1.19 MB)
journal contribution
posted on 14.09.2018, 19:34 by Wang Qin-Qin, Xiao-Ye Xu, Wei-Wei Pan, Kai Sun, Jin-Shi Xu, Geng Chen, Yong-Jian Han, Chuanfeng Li, Guang-can Guo
the detailed description of the experiment setup and the Lempel-Ziv complexity of sequences

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports