pone.0234085.s003.doc (1.17 MB)

Southern blot analysis of MsLEA4-4 overexpressed plants (OE1, OE4 and OE8).

Download (1.17 MB)
journal contribution
posted on 04.06.2020 by Huili Jia, Xuemin Wang, Yonghong Shi, Xinming Wu, Yunqi Wang, Jianning Liu, Zhihong Fang, Chunyan Li, Kuanhu Dong

(DOC)

History

Licence

Exports