12284_2019_310_MOESM6_ESM.docx (18.58 kB)

Additional file 6: of Identification of new rice cultivars and resistance loci against rice black-streaked dwarf virus disease through genome-wide association study

Download (18.58 kB)
journal contribution
posted on 15.07.2019 by Zhiming Feng, Houxiang Kang, Mingyou Li, Lihua Zou, Xiaoqiu Wang, Jianhua Zhao, Lang Wei, Nana Zhou, Qianqian Li, Ying Lan, Yafang Zhang, Zongxiang Chen, Wende Liu, Xuebiao Pan, Guo-Liang Wang, Shimin Zuo
Table S6. Primers used in this study. (DOCX 18 kb)

Funding

National Key Research and Development Program of China

History

Licence

Exports