12943_2017_717_MOESM6_ESM.pdf (22.56 kB)

Additional file 6: Table S6. of Phospholipid Phosphatase 4 promotes proliferation and tumorigenesis, and activates Ca2+-permeable Cationic Channel in lung carcinoma cells

Download (22.56 kB)
journal contribution
posted on 29.08.2017 by Xin Zhang, Lan Zhang, Bihua Lin, Xingxing Chai, Ronggang Li, Yuehua Liao, Xinghui Deng, Qiongru Liu, Wenli Yang, Yubo Cai, Wei Zhou, Zhichao Lin, Wenhai Huang, Meigong Zhong, Fangyong Lei, Jinhua Wu, Shuaishuai Yu, Xiaoping Li, Shangren Li, Yueyue Li, Jincheng Zeng, Wansheng Long, Dong Ren, Yanming Huang
A list of high throughput datasets used by YuGene meta-analysis for PLPP4 mRNA expression. (PDF 22 kb)

History

Exports